Regulamin sklepu internetowego www.babywalls.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy BabyWalls, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sklep dostępny jest pod adresem www.babywalls.pl.
 2. Sklep działający pod adresem www.babywalls.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę – firmę: Monzuzo Daniel Pietrzyk z siedzibą w Częstochowie, ul. Lwowska152, NIP: 573 248 42 01, REGON: 520809383, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w ramach realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca Monzuzo Daniel Pietrzyk, posiadający adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Częstochowa, ul. Lwowska 152, NIP: 573 248 42 01, REGON: 520809383, adres e-mail: kontakt@babywalls.pl,  tel.: 791 411 344. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele oraz zakres przetwarzania tychże danych, a także informacje dotyczące plików Cookies określone zostały w polityce prywatności Sklepu Internetowego BabyWalls. 
 4. Za Konsumenta, zwanego również Klientem, przyjmuje się każdą osobę, podmiot bądź organizację dokonującą ze Sklepem czynności prawnych, w kontekście prowadzonej przez niego działalności zawodowej.
 5. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów oraz udział w Newsletterze, jest dobrowolne.
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności, kwestii ustawowych oraz obowiązków wynikających z zawarcia Umowy kupna-sprzedaży.
 7. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu www.babywalls.pl są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT.
 8. Niniejszy dokument określa szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu, w tym zasady dokonywania rejestracji, warunki składania Zamówień drogą elektroniczną, zasady zawierania Umów kupna-sprzedaży, a także warunki zwrotów i postępowania reklamacyjnego.
 9. Oferta Sklepu uwzględnia wyłącznie towary nowe: metryczki urodzeniowe, obrazki dla dzieci, plakaty dla dzieci, miarki dla dzieci i inne prezenty dla dziecka etc., pozbawione wad fabrycznych.
 10. Celem skorzystania z wszystkich usług oferowanych przez Sklep, Klient winien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet – komputer, laptop, telefon komórkowy etc.
 11. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie Sklepu www.babywalls.pl. Administrator zezwala na jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Sklepu, informując o tym fakcie obecnych i przyszłych Klientów. Brak akceptacji nowych postanowień ze strony Klienta jest równoznaczny z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych obciążeń, związanych z podjętą przez niego decyzją tj. brakiem akceptacji Regulaminu w nowej formie.

§2 PODSTAWOWE DEFINICJE

ADMINISTRATOR – administrator danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego dokumentu: Monzuzo Daniel Pietrzyk, posiadający adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Częstochowa, ul. Lwowska 152, NIP: 573 248 42 01, REGON: 520809383, adres e-mail: kontakt@babywalls.pl, tel.: 791 411 344

DZIEŃ ROBOCZY –dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający założenie indywidualnego Konta Klienta

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia, uwzględniający warunki Umowy kupna-sprzedaży, w tym preferowane produkty, sposób dostawy oraz sposób płatności. Korzystanie z Formularzu Zamówienia zaczyna się w chwili dodania pierwszego produktu do koszyka (przykład: podstrona metryczki urodzeniowe – „Kup”)

KONSUMENT,zwany również KLIENTEM – osoba fizyczna posiadająca pełną bądź – w ściśle określonych przypadkach – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje taką zdolność, która zawarła bądź zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę kupna-sprzedaży

KONTO – stworzone przy pomocy Formularza Rejestracji indywidualne konto Klienta uwzględniające unikalny Login oraz Hasło, umożliwiające gromadzenie przez Administratora podstawowych danych dotyczących Klienta, takich jak informacji o złożonych przez niego Zamówieniach. 

NEWSLETTER – dobrowolna usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która sprowadza się do regularnego przesyłania na rzecz Klienta informacji o produktach, nowościach oraz promocjach dostępnych w Sklepie. Sprzedawca korzystna z Newsletteru celem zapoznania Klienta z atrakcyjnymi cenowo rozwiązaniami, dostępnymi jedynie przez określony czas: tańsze metryczki urodzeniowe, przecenione obrazki dla dzieci, promocje na plakaty dla dzieci, miarki dla dzieci w formie upominku na Dzień Dziecka, Chrzest, Roczek, możliwość stworzenia spersonalizowanego prezentu dla dziecka w niższej cenie, personalizowany plakat dla dziecka ze zniżką etc.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – zbiór wytycznych odnoszących się do uprawnień Klientów oraz Usługobiorców, korzystających z rozwiązań oferowanych przez Sklep, wynikających z polskiego prawodawstwa, w tym Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także Ustawy o prawach konsumenta (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

PRODUKT zwany również TOWAREM – dostępne w Sklepie rzeczy będące przedmiotem Umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą: obrazki oraz plakaty dla dzieci i dorosłych, prezenty dla dziecka, personalizowane plakaty oraz obrazki, miarki dla dzieci, metryczki urodzinowe i inne

REGULAMIN –niniejszy dokument

SKLEP INTERNETOWY – zwany dalej SKLEPEM: www.babywalls.pl, dostępny na platformie WooCommerce, za pomocą którego Sprzedawca dystrybuuje swoje Produkty: metryczki urodzeniowe, obrazki dla dzieci, plakaty dla dzieci, w tym personalizowane plakaty dla dzieci, miarki dla dzieci i inne prezenty dla dzieci

SPRZEDAWCA – Monzuzo Daniel Pietrzyk, posiadający adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Częstochowa, ul. Lwowska 152, NIP: 573 248 42 01, REGON: 520809383, adres e-mail: kontakt@babywalls.pl, tel.: 791 411 344

UMOWA SPRZEDAŻY –umowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem strony Sklepu www.babywalls.pl 

USŁUGI ELEKTRONICZNE –dodatkowe usługi świadczone przez Sklep, w tym: NEWSLETTER, KONTO KLIENTA, FORMULARZ KONTAKTOWY, FORMULARZ ZAMÓWIENIA

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną bądź – w ściśle określonych przypadkach – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje taką zdolność, która korzysta bądź zamierza skorzystać z Usługi Elektronicznej oferowanej przez Sprzedawcę

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

§3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
  1. KONTO KLIENTA – tworzone przez Klienta poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji. Wymaga podania danych osobowych Klienta, w tym: imienia/nazwiska, adresu poczty elektronicznej, hasła. Usługa świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma pełne prawo zrezygnować z Konta w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. W tym celu Klient zmuszony jest wysłanie stosownego żądania do Administratora pisemnie bądź elektronicznie na adres e-mail: kontakt@babywalls.pl.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz, którego uzupełnianie zaczyna się wraz z dodaniem prze Klienta pierwszego produktu do koszyka elektronicznego w Sklepie. Do złożenia zamówienia dochodzi po całościowym wypełnieniu formularza oraz kliknięciu pola „Zamów”. Po złożeniu zamówienia samodzielna modyfikacja danych w formularzu przez Klienta jest niemożliwa. Formularz uwzględnia dane osobiste Klienta, w tym: imię/nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, sposób dostawy, sposób płatności. Usługa świadczona nieodpłatnie, jednorazowo – ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia/przerwania składania Zamówienia.
  3. NEWSLETTER – dobrowolna usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która sprowadza się do regularnego przesyłania na rzecz Klienta informacji o produktach, nowościach oraz promocjach dostępnych w Sklepie. Usługa świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma pełne prawo zrezygnować z Newsletteru w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. W tym celu Klient zmuszony jest wysłanie stosownego żądania do Administratora pisemnie bądź elektronicznie na adres e-mail: kontakt@babywalls.pl.
 2. Podstawowe wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, a tym samym niezbędne do korzystania z wszystkich Usług Sklepu:
  • Urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu np. komputer, laptop, telefon komórkowy;
  • Dostęp do poczty elektronicznej;
  • Dowolna przeglądarka Internetowa w aktualnej wersji;
  • Możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript w wybranej przeglądarce Internetowej.
 3. Klient oraz Usługobiorca zobowiązani są do korzystania ze Sklepu w sposób zgodnie z zarówno z polskim prawem jak i dobrymi obyczajami, zważając na poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich oraz własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich. Zabrania się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym czy gorszącym. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym, pod rygorem nieważności zamówienia.
 4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę/Sprzedawcę/Administratora oraz reklamacje związane z działaniem Sklepu Klient/Usługobiorca może składać: pisemnie bądź elektronicznie na adres e-mail: kontakt@babywalls.pl. Treść reklamacji winna uwzględniać jej przedmiot, ramy czasowe wystąpienia nieprawidłowości, żądania powoda, a także dane kontaktowe składającego reklamacje. Powyższe stanowi wyłącznie zalecenia, nie zaś wymogi formalne. Treść reklamacji nie wpływa na jej skuteczność. Sklep ma 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia wpłynięcia, na ustosunkowanie się do reklamacji.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient może złożyć zamówienie zarówno jako posiadacz Konta Klienta jak i Gość – osoba niezarejestrowana. 
 2. Klient może złożyć zamówienie na każdy Produkt znajdujący się na stronie Sklepu: metryczki urodzeniowe, obrazki dla dzieci, plakaty dla dzieci, miarki dla dzieci i inny, dowolny prezent dla dziecka, a także złożyć zamówienie e-mailowo na personalizowany plakat dla dziecka
 3. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia przy pomocy: 
  • Dostępnego na stronie Formularza Zamówienia;
  • Za pośrednictwem poczty internetowej, na adres e-mail kontakt@babywalls.pl;
  • Telefonicznie, pod numerem tel.: 791 411 344;
  • Bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.
 1. Wszystkie dostępne na stronie Sklepu ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podanymi w złotych polskich. O wszystkich kosztach, w tym kosztach dostawy oraz obowiązku ich uiszczenia, Klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia.
 2. Złożenie przez Klienta Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia – wysłanie Formularza Zamówienia do Sprzedawcy – jest równoznaczne z zawarciem Umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem stosownej wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Wysłana przez Sprzedawcę wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy kupna-sprzedaży pomiędzy nim, a Klientem. 
 4. Realizacja Zamówienia dla Produktów Personalizowanych, tworzonych zgodnie z indywidualnymi preferencjami Klienta, rozpoczyna się z chwilą akceptacji przez Klienta projektu. Sprzedawca zobowiązany jest przesłać indywidualny projekt w ciągu 24h od momentu dokonania zakupu przez Klienta.
 5. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta prawdziwych danych, umożliwiających jego weryfikację, a także weryfikację odbiorcy Produktu. W przypadku podania przez Klienta błędnych, niepełnych bądź sprzecznych informacji. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ich sprostowania. W tym przypadku czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie.
 6. W przypadku towarów personalizowanych – towarów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji klienta lub służących zaspakajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb – tworzonych na podstawie projektu Klienta lub wykonanych zgodnie z jego wskazówkami, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczone/opublikowane treści oraz zdjęcia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie zaniechanie realizacji Zamówień, których projekt narusza polskie lub międzynarodowe prawo, nawołuje do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propaguje przemoc, treści pornograficzne, narusza prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie oraz przedstawia treści powszechnie za naganne moralnie, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 8. Klient, przekazując Sprzedawcy treści niezbędne do stworzenia zindywidualizowanego projektu oświadcza, że ma pełne prawo dysponować materiałami, a także że te nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do wizerunku).

§5 SPOSOBY ORAZ TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  • System elektronicznych płatności natychmiastowych: PayNow;
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • Płatności kartą płatniczą oraz kartą kredytową;
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. Termin płatności:
  • Klient wybierając opcję płatności przelewem, płatności elektronicznej bądź płatności kartą płatniczą/kredytową ma obowiązek dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia Złożenia Zamówienia.
  • Klient wybierając opcję płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki bądź przy odbiorze osobistym ma obowiązek dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 
 3. Produkty personalizowane, tworzone zgodnie z preferencjami Klienta np. na podstawie przesłanego przez niego wzorca, można zamówić wyłącznie wybierając płatność natychmiastową.
 4. Produkty dostępne w stałej ofercie Sklepu, niewymagające personalizacji, można zamówić wybierając zarówno płatność natychmiastową jak i płatność przy odbiorze.

§6 SPOSOBY, TERMINY ORAZ KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Klient wybrał w Formularzu Zamówienia dostawę bezpłatną.
 2. Klient może zapoznać się z kosztami dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia.
 3. Klienci, którzy przekroczyli wartość zamówienia 200zł mają możliwość wyboru bezpłatnej wysyłki.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy oraz odbioru Zamówienia:
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Lwowska 152 w Częstochowie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 9-15;
  • Przesyłka kurierska oraz przesyłka kurierska pobraniowa;
  • Paczkomaty InPost;
  • Kurier InPost;
 5. Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi, w zależności od wybranego sposobu dostawy, od 3 do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu bądź w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. 
 7. Termin biegu dostawy Produktu do Klienta rozpoczyna się z dniem uznania rachunku bankowego/konta rozliczeniowego Sprzedawcy (dla płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą/kredytową), od dnia zawarcia Umowy kupna-sprzedaży (dla płatności za pobraniem) bądź od dnia akceptacji zindywidualizowanego projektu przez Klienta (dla zamówień personalizowanych). 
 8. Termin gotowości Produktu do odbioru osobistego przez Klienta wynosi od 3 do 5 Dni Roboczych od momentu uznania płatności lub dnia zawarcia Umowy kupna-sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu bądź w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Klient zostanie poinformowany o gotowości Produktu do odbioru za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§7 ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Podstawa oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta – w przypadku Produktów posiadających wadę fizyczną bądź prawną – określone zostały w aktualnym prawodawstwie, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt pozbawiony wad.
 3. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej bądź w elektronicznej, na adres: kontakt@babywalls.pl.
 4. Treść reklamacji winna uwzględniać jej przedmiot, ramy czasowe wystąpienia nieprawidłowości, żądania powoda, a także dane kontaktowe składającego reklamacje. Powyższe stanowi wyłącznie zalecenia, nie zaś wymogi formalne. Treść reklamacji nie wpływa na jej skuteczność. Sklep ma 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wpłynięcia, na ustosunkowanie się do reklamacji.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej wpłynięcia, reklamację uznaje się za przyjętą.
 6. Klient zobowiązuje się odesłać bądź dostarczyć wadliwy Produkt na adres: Monzuzo Daniel Pietrzyk, ul. Lwowska 152, 42-202 Częstochowa. Koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.
 7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Produktu, wszystkie koszty ponosi Sprzedawca.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne, kolorystyczne bądź rzeczowe w przesłanych projektach, źle przygotowany, a wcześniej zatwierdzony projekt, błędy techniczne w plikach projektu (zła czcionka, przesunięcia, brak czytelności etc.), niedostosowanie projektu przez Klienta do specyfikacji podanej na stronie Sklepu.
 9. Klient ma pełne prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w tym z instytucji mediacji. Informacje w tym zakresie są udostępniane oraz przekazywane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 10. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa do rękojmi – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy w przypadku nowych Produktów. Odpowiedzialność za wady określona jest przez aktualne prawodawstwo, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 11. W ramach prawa rękojmi Klient może żądać od sklepu: wymiany Produktu na nowy, naprawę Produktu, obniżenia ceny, odstąpienia od Umowy.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Ustawa prawo konsumenta z dnia 30 maja 2014r. upoważnia Klienta do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny. 
 2. Aby odstąpić od Umowy, Klient zmuszony jest złożyć w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna.
 3. Klient nie może odstąpić od Umowy w przypadku Zamówień rozwiązań personalizowanych, stworzonych na podstawie indywidualnego projektu tj. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. wydruk z projektów dostarczonych przez Klienta)
 4. Klient ma 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na zwrot Zamówienia. Klient zwraca Zamówienie na własny Koszt.
 5. Sklep ma 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na zwrot płatności otrzymanych od Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Zamówienia z powrotem bądź przekazania przez Klienta dowodu jego odesłania. 
 6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Klient podczas składania Zamówienia.
 7. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów bezpośrednich zwrotu Produktu, w tym kosztów zabezpieczenia oraz opakowania.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Materiały publikowane na stronie Sklepu www.babywalls.pl stanowią własność intelektualną Sprzedawcy: Monzuzo Daniel Pietrzyk, Częstochowa, ul. Lwowska 152, NIP: 573 248 42 01, REGON: 520809383. Zabrania się ich wykorzystywania bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Klient, dostarczając projekt celem jego realizacji oświadcza, że posiada do niego pełne prawa.
 3. Sklep nie archiwizuje indywidualnych projektów Klientów, a także nie wykorzystuje ich w innych celach, aniżeli realizacja postanowień Umowy kupna-sprzedaży.
 4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celem realizacji tegoż Zamówienia bądź realizacji innych Usług świadczonych przez Sklep. 
 5. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Sklepu, informując o tym fakcie obecnych i przyszłych Klientów. Brak akceptacji nowych postanowień ze strony Klienta jest równoznaczny z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych obciążeń związanych z podjętą przez niego decyzją tj. brakiem akceptacji Regulaminu w nowej formie.
 7. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego dokumentu, właściwe jest prawo polskie.
Copyright © 2024 Babywalls. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie expertwww.pl
usercartmagnifiercrosschevron-down