Polityka prywatności

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep działający pod adresem www.babywalls.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę – firmę: Monzuzo Daniel Pietrzyk z siedzibą w Częstochowie, ul. Lwowska 152, NIP: 573 248 42 01, REGON: 520809383, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w ramach realizacji postanowień niniejszego dokumentu jest Sprzedawca Monzuzo Daniel Pietrzyk, posiadający adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Częstochowa, ul. Lwowska 152, NIP: 573 248 42 01, REGON: 520809383, adres e-mail: kontakt@babywalls.pl,  tel.: 791 411 344. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele oraz zakres przetwarzania tychże danych, a także informacje dotyczące plików Cookies określone zostały w polityce prywatności Sklepu Internetowego BabyWalls. 
 3. Korzystanie ze Sklepu, w tym ze wszystkich Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę; jest dobrowolne.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności, kwestii ustawowych oraz obowiązków wynikających z zawarcia Umowy kupna-sprzedaży.
 5. Niniejszy dokument określa szczegółowe zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Usługobiorcy/Klienta za pomocą plików Cookies, niezbędnych do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także zasady przetwarzania danych osobowych Klienta/Usługobiorcy. 
 6. Celem skorzystania z wszystkich usług oferowanych (m.in. zakupu Produktów z kategorii: metryczki urodzeniowe, obrazki dla dzieci, plakaty dla dzieci, miarki dla dzieci i inne prezenty dla dziecka, w tym personalizowany plakat dla dziecka) przez Sklep, Klient winien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet – komputer, laptop, telefon komórkowy etc.
 7. Niniejsza Polityka prywatności i Polityka plików Cookies dostępna jest nieprzerwanie na stronie Sklepu www.babywalls.pl. Administrator zezwala na jej pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego dokumentu informując o tym fakcie obecnych i przyszłych Klientów. Brak akceptacji nowych postanowień ze strony Klienta jest równoznaczny z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych obciążeń, związanych z podjętą przez niego decyzją tj. brakiem akceptacji dokumentu w nowej formie.

§2 PODSTAWOWE DEFINICJE

ADMINISTRATOR – administrator danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego dokumentu: Monzuzo Daniel Pietrzyk, posiadający adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Częstochowa, ul. Lwowska152, NIP: 573 248 42 01, REGON: 520809383, adres e-mail: kontakt@babywalls.pl, tel.: 791 411 344

DANE OSOBOWE – wszystkie informacje dotyczące osoby fizycznej, umożliwiające jej zidentyfikowanie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, internetowy identyfikator oraz informacje zgromadzone za pośrednictwem plików Cookies.

COOKIES – dane informatyczne zapisywane oraz przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient/Usługobiorca korzysta ze strony Sklepu 

COOKIES WŁASNE – Cookies zamieszczane przez Administratora niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu

COOKIES ZEWNĘTRZNE – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem Sklepu

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający założenie indywidualnego Konta Klienta

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający Klientowi szybki kontakt ze Sprzedawcą

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia, uwzględniający warunki Umowy kupna-sprzedaży, w tym preferowane produkty, sposób dostawy oraz sposób płatności

KONSUMENT zwany również KLIENTEM – osoba fizyczna posiadająca pełną bądź – w ściśle określonych przypadkach – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje taką zdolność, która zawarła bądź zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę kupna-sprzedaży

KONTO – stworzone przy pomocy Formularza Rejestracji indywidualne konto Klienta, uwzględniające unikalny Login oraz Hasło, umożliwiające gromadzenie przez Administratora podstawowych danych dotyczących Klienta jak informacji o złożonych przez niego Zamówieniach

NEWSLETTER – dobrowolna usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która sprowadza się do regularnego przesyłania na rzecz Klienta informacji o produktach, nowościach oraz promocjach dostępnych w Sklepie

POLITYKA PRYWATNOŚCI – zbiór wytycznych odnoszących się do uprawnień Klientów oraz Usługobiorców, korzystających z rozwiązań oferowanych przez Sklep, wynikających z polskiego prawodawstwa, w tym Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także Ustawy o prawach konsumenta (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

SKLEP INTERNETOWY – zwany dalej SKLEPEM: www.babywalls.pl, dostępny na platformie WooCommerce, specjalizujący się w dystrybucji wysokiej jakości Produktów z kategorii: metryczki urodzeniowe, obrazki dla dzieci, plakaty dla dzieci, miarki dla dzieci, i inne prezenty dla dziecka, w tym personalizowane plakaty dla dziecka

SPRZEDAWCA – Monzuzo Daniel Pietrzyk, posiadający adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Częstochowa, ul. Lwowska 152, NIP: 573 248 42 01, REGON: 520809383, adres e-mail: kontakt@babywalls.pl, tel.: 791 411 344

USŁUGI ELEKTRONICZNE –dodatkowe usługi świadczone przez Sklep, w tym: NEWSLETTER, KONTO KLIENTA, FORMULARZ KONTAKTOWY, FORMULARZ ZAMÓWIENIA

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną bądź – w ściśle określonych przypadkach – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje taką zdolność, która korzysta bądź zamierza skorzystać z Usługi Elektronicznej oferowanej przez Sprzedawcę

§3 POLITYKA COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem Sklepu wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Wszystkie informacje pozyskane za pośrednictwem plików Cookies wykorzystywane są celem odpowiedniej optymalizacji działania Sklepu, a także w celach reklamowych oraz statystycznych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej Sklepu, a z czasem rozpoznają urządzenie, z którego ten korzysta, optymalizując witrynę do jego indywidualnych preferencji.
 4. Wszystkie stosowane na stronie Sklepu rozwiązania są w pełni bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne – przechwytywane na urządzenie Użytkownika, przechowywane do momentu zakończenia sesji w przeglądarce;
  • Cookies trwałe – przechwytywane na urządzenie Użytkownika, przechowywane do momentu ich skasowania. 
 6. Administrator wykorzystuje pliki Cookies własne celem:
  • Konfiguracji strony – dostosowania oraz optymalizacji zgodnie z preferencjami Odbiorcy, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika (wygląd strony, historia odwiedzonych podstron, personalizacja interfejsu);
  • Uwierzytelnienia Użytkownika w Sklepie – utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu po zalogowaniu na Konto Klienta;
  • Realizacji procesów niezbędnych do prawidłowego działania Sklepu;
  • Zapamiętania lokalizacji Użytkownika;
  • Analiz, badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk;
  • Świadczenia usług reklamowych;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania Sklepu.
 7. Administrator wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne celem:
  • Analiz, badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk (Google Analytics);
  • Popularyzacji Sklepu w serwisach społecznościowych (Facebook, Messenger). 
 8. Mechanizm plików Cookies sesyjnych oraz Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie danych osobowych oraz informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 
 9. Użytkownik ma pełne prawo wyłączyć bądź ograniczyć dostęp plików Cookies do swojego urządzenia. W takim przypadku korzystanie ze strony Sklepu może być utrudnione.
 10. Użytkownik ma pełne prawo samodzielnie, w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 11. Użytkownik ma pełne prawo w dowolnej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 12. Wszystkie zmiany w ustawieniach plików Cookies mogą wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. 

§4 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną. Administrator zobowiązuje się do zachowania maksymalnego bezpieczeństwa oraz poufności pozyskanych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w ramach realizacji postanowień niniejszego dokumentu jest Sprzedawca Monzuzo Daniel Pietrzyk, posiadający adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Częstochowa, ul. Lwowska 152, NIP: 573 248 42 01, REGON: 520809383, adres e-mail: kontakt@babywalls.pl,  tel.: 791 411 344.
 3. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO znajduje się tutaj
 4. Korzystanie z Usług Sklepu, w tym zawierania Umów kupna-sprzedaży jest dobrowolne.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta/Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem:
  • Zawiercia Umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą – niepodanie wszystkich danych osobowych wymaganych przez Sprzedawcę w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie, Regulaminie oraz Formularzu Zamówienia, skutkuje brakiem możliwości zawarcia oraz wykonania tejże Umowy. Zakres wymaganych do zawarcia Umowy danych wskazany jest na stronie Sklepu;
  • Obowiązków ustawowych Administratora – obowiązki Administratora wynikające z aktualnego prawodawstwa, w przypadku których brak pełnych danych osobowych uniemożliwi Administratorowi ich właściwe wykonywanie np. prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 6. Administrator:
  • Przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
  • Zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów oraz nie poddaje tychże danych dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami;
  • Przetwarza dane merytorycznie poprawne, adekwatne w stosunku do celów przetwarzania;
  • Przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikacje jednostek, których dotyczą, ale nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • Przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem najwyższych norm bezpieczeństwa, chroniąc je przed niedozwolonym/niezgodnym z prawem przetwarzaniem, a także przypadkową utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, używając do tego celu odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych.
 7. Administrator korzysta z odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, usprawniających przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem. Środki te są na bieżąco uaktualniane. Ponadto, Administrator wykorzystuje szereg narzędzi zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczna przez jednostki nieuprawnione.
 8. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
  • Gdy jednostka, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w przynajmniej jednym określonym celu;
  • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Umowy kupna-sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą jeszcze przed zawarciem tejże Umowy;
  • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, z określonymi ustawowo wyjątkami.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • Wykonanie Umowy kupna-sprzedaży/Umowy o świadczeniu Usługi Elektronicznej/podjęcie działań na żądanie jednostki, której dane dotyczą jeszcze przed zawarciem powyższych Umów (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO) – dane przechowywane przez okres niezbędny do wykonania/rozwiązania/wygaśnięcia Umowy;
  • Marketing za zgodą Klienta (Newsletter) (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO) – dane przechowywane do momentu wycofania zgody przez jednostkę, której dotyczą;
  • Marketing bezpośredni (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) – dane przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do jednostki, której dane dotyczą bądź do momentu wyrażenia przez jednostkę skutecznego sprzeciwu;
  • Wyrażanie opinii/komentarze na stronie Sklepu (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO) – dane przechowywane do momentu wycofania zgody przez jednostkę, której dotyczą;
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 §1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – dane przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
  • Ustalenie/dochodzenie/obrona roszczeń jakie może ponosić Administrator bądź jakie mogą być podnoszone w jego stronę (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) – dane przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń;
  • Korzystanie ze strony internetowej Sklepu (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) – dane przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń;
  • Prowadzenie statystyk, w tym analiza ruchu na stronie internetowej Sklepu (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) – dane przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń.
 10. Administrator celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu korzysta z usług podmiotów zewnętrznych – dostawców oprogramowania, kurierów, podmiotów obsługujących płatności, biur rachunkowych etc.
 11. Administrator przekazuje dane podmiotom zewnętrznym tylko wtedy, gdy wymaga tego realizacja celu przetwarzania danych osobowych i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 12. Administrator współpracuje z następującymi podmiotami zewnętrznymi:
  • Przewoźnicy / kurierzy / Poczta Polska – przekazanie danych niezbędnych do zrealizowania dostawy Zamówienia;
  • Podmioty obsługujące płatności elektroniczne/karty płatnicze/karty kredytowe/przelewy bankowe – przekazanie danych niezbędnych do obsługi płatności; 
  • Dostawcy usług technicznych / informatycznych / organizacyjnych, umożliwiających Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu oraz świadczenia Usług Elektronicznych – przekazanie danych w zakresie niezbędnym do zrealizowania ściśle określonego celu;
  • Dostawcy usług księgowych/prawnych, umożliwiających Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej – przekazanie danych w zakresie niezbędnym do zrealizowania ściśle określonego celu;
  • Facebook – przekazanie danych w zakresie wskazanym w zasadach prywatności Facebooka, dostępnych na stronie https://www.facebook.com.
 13. Administrator może korzystać w Sklepie z tzn. profilowania do celów marketingu bezpośredniego (art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO), którego efektem są zindywidualizowane działania na rzecz Klienta np. przyznanie mu kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, zaproponowanie korzystniejszej niż na stronie Sklepu oferty etc. Klient podejmuje decyzję o tym czy skorzystać z oferty Administratora samodzielnie. Profilowanie do celów marketingowych sprowadza się do automatycznej analizy bądź prognozy zachowania danego Klienta na stronie Sklepu.
 14. Użytkownik ma prawo:
  • Dostępu / sprostowania / ograniczenia / przeniesienia / usunięcia swoich danych osobowych (art. 15-21 Rozporządzenia RODO);
  • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO);
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • Sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. e) – interes lub zadania publiczne lub f) – prawnie uzasadniony interes administratora);
  • Sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego.
Copyright © 2024 Babywalls. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie expertwww.pl
usercartmagnifiercrosschevron-down